Please wait...

Terms & Conditions

१) नांवनोंदणी३,०००रु. राहील.
२) www.trambolivadhuvar.in वरआपलीमाहितीपाहतायेईल.
३) नांवनोंदणीपासून१वर्षमाहितीवेबसाईटवरराहील.
४) नांवनोंदणीसाठीफोटो+ बायोडेटा+ ओळखपत्रअत्यावश्यक.
५) सर्वजातीयप्रथमवधूप्रथमवर, तसेचपुन:र्विवाहइच्छुकांसाठीयाचालाभघेतायेईल.
६) अपूर्ण, अवास्तव, विसंगतमाहितीनाकारण्याचासर्वाधिकारकेंद्रासआहेत.
७) नांवनोंदणीकार्डअसल्याशिवायकोणतीहीमाहितीपाहतायेणारनाहीतेप्रत्येकवेळीसोबतअसावे.
८) आजरोजीमंडळाकडेजीस्थळेउपलब्धआहेततीचपाहतायेतीलअन्यथाअपेक्षितस्थळंमिळेपर्यंतप्रतिक्षेचितयारीअसावी.
९) १वर्षानंतरनुतनीकरणकरूनसहकार्यकरावे.
१०) फोर्मवरलिहिलेल्याकोणत्याहीसत्य/ असत्यमजकुरासखालीसहीकरणारीव्यक्तीजबाबदारअसेल.
११) मुलामुलीचेफोटोइथेचपाहतायेतील, घरीदेलेजाणारनाहीत.
१२) लग्रानंतरसुदेवाने/ दुर्देवानेउदुभवणारयाचांगल्या/ वाईटपरिस्थितीसआपणकेंद्रासजबाबदारधरूनये.
१३)  वधू-वरयांचेमध्ये५वर्षाचेअंतरअसावेत्यापेक्षाजादाअंतरअसल्यासमंडळाकडूनकोणत्याहीप्रकारेसहकार्यकेलेजाणारनाही.
१४) मंडळाचीकार्यपद्धतपारदर्शीअसल्यानेआपल्याअपेक्षेच्याचाकोरीबाहेरच्यास्थळांचाफोनसंपर्क  होणेचीशक्यतानाकारतायेतनाही.
१५) पुर्नविवाहइच्छुकवधूवरांनी, घटस्फोटाचेपेपर, मृत्यूचादाखला, पत्नीचेसमतीपत्रझेरॉक्सप्रतजमाकरावी.
१६) गुंतागुतीच्या, न्यायप्रवीष्टस्थळांबाबतचेनोंदणीनाकारण्याचेसर्वाधिकारमंडळानेराखूनठेवलेआहेत.
१७)  फोर्ममध्येभरलेल्यामाहितीची'सत्यता' मीमाझ्यापातळीवरपडताळाघेईनवयोग्यवाटल्यासपुढीलवाटचालकरीन.
१८) वधू-वरवपालकांनाफोर्ममध्येभरलेल्याकोणत्याहीमाहितीशीकेंदसहमतअसणारनाही.
१९) लग्नठरल्यानंतरफोन/ पत्राद्वारेत्वरितसंपर्कसाधने, तरचसदरचीमाहितीरेकॉर्डववेबसाईटवरूनरद्दहोईल.